Bowling regler

Regler for Firmabowling i Herning Firmaidræt

1 Generelle bestemmelser
En spiller/et hold kan altid tilmelde sig i en hvilken som helst højere klasse, hvis man ønsker dette.

Dette skal dog ske ved den skriftlige tilmelding og vil være bindende.

Såfremt der ikke er tilmeldinger nok til at en klasse oprettes, kan to klasser lægges sammen.

Spillere skal på dagen være fyldt 15 år.

 

2 Ordensregler
Der SKAL skiftes til en anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver bowlinghals ordensregler følges. Tobaksrygning og indtagelse af spirituøse drikke samt at medbringe en aktiveret mobiltelefon er forbudt under spillet.

Brug af mobiltelefon under spillet kan medføre diskvalifikation.

Usportslig optræden accepteres ikke. Turneringsdommeren afgør hvornår, der er tale om usportslig optræden, men følgende betragtes altid som usportslig optræden:

Slag eller spark mod hallens inventar, eget eller andres materiale.

Usportslig optræden over for andre spillere, i form af uacceptabelt sprog.

Enhver usportslig optræden under kampen håndteres således:

Første gang uddeler turneringsdommeren en advarsel til spilleren ved at påføre scoretavlen "advarsel" og samtidig tildeles spilleren "0" kegler i denne rude.

Anden gang bortvises spilleren fra kampen.

Hvis turneringsdommeren vurderer, at der er tale om særlig grov overtrædelse, kan der skrides til direkte bortvisning.

Ved bortvisning kan en eventuel reserve ikke indtræde i kampen.

En spiller der er klar til at betræde tilløbsbanen for at spille sin kugle har følgende rettigheder og pligter:

Forkørselsret kan kun kræves overfor spiller på banen til venstre for sig selv.

Der holdes tilbage for en spiller, der gør klar til at spille sin kugle på banen til højre for sig selv.


Samtlige spillere skal være klar til at spille, når det er deres tur. De må ikke forsinke spillet.

3 Overtrådt
Der skal altid spilles med overtrædelseslys/-alarm. Hvis fotocellerne for en tid er ude af funktion, kan turneringsledelsen udnævne en overtrædelsesdommer for hver kamp.

Der er begået overtrådt, når en del af bowlerens person eller ejendele, bortset fra bowlingkuglen, under eller efter afleveringen af kuglen berører nogen del af banelegemet, udstyret eller bygningen på linie med eller forbi overtrædelseslinien. Hvis en spiller begår overtrådt, skal det dømmes og noteres i regnskabet, selvom fotocellerne ikke registrerer det.

Der er eksempelvis overtrådt:

Hvis en spiller taber en genstand fra lommer eller hånden ud på banen.

Hvis en spiller får overbalance og derfor støtter med den ene hånd på banelegemet eller på løbet til kuglereturen ude forbi overtrædelseslinien.

I tvivlstilfælde har turneringsledelsen afgørelsen, som dog kan indankes som protest.

Hvis en spiller forsætligt begår overtrådt for at drage fordel af, at der dømmes overtrådt, skal vedkommende bortvises fra banerne. Spilleren kan ikke erstattes af en anden spiller.

Overtrådt markeres med et »F« i det pågældende rudefelt og tælles som nul væltede kegler.

Såfremt fotocellerne markerer for overtrådt, men spilleren alligevel ønsker at protestere mod, at dette dømmes, skal spilleren straks henvende sig til turneringsledelsen og begrunde sin protest mod kendelsen.

4 Keglefald
4.1 Kegler, der tæller som væltede kegler
En kugle er afgivet korrekt, når spilleren har sluppet den, og den har passeret overtrædelseslinien ind på banen. Kuglen skal afgives ved håndkraft, og den må ikke være forbundet med noget som helst apparat, hverken i eller uden for banen, hvilket betyder hverken under afleveringen af kuglen eller under kuglens gang til keglerne.

Enhver kugle afgivet af en spiller tæller, medmindre der erklæres "død" kugle.

Det er spillerens egen pligt at afgøre, om kegleopstillingen står korrekt. Spilleren skal insistere på, at kegler som ikke står korrekt, skal genrejses inden kuglen afgives.

Efter én genrejsning pr. serie pr. spiller, skal turneringsdommeren afgøre, om kegleopstillingen står korrekt.

Afgiver spilleren sin kugle mod en forkert kegleopstilling, betragtes kegleopstillingen som godkendt og slaget tæller, med mindre det opdages, at der mangler kegler inden kuglen rammer keglerne.

Hvis en dommer opdager, at en spiller forsøger at drage fordel af en mangelfuld opstilling, betragtes dette som usportslig optræden.

Kegler som væltes af en korrekt afgivet kugle eller af andre kegler inden bommen begynder at feje væltede kegler af banen. Dette gælder også kegler, som væltes af andre kegler, som returnerer i spil fra sidevæg, bagbeklædning eller bom.

Væltede kegler, som forbliver liggende på banelegemet, står i renderne eller læner sig mod bagbeklædning/sidestykker, skal fjernes inden næste slag.

Der må ikke foretages flytning af nogen kegle, som forbliver stående på banen efter et slag. Det betyder, at kegler som skubbes til en anden position af andre kegler eller af kuglen eller nedsættes på anden plads af den mekaniske keglesætter, skal forblive stående på den nye position.

4.2 Kegler der ikke tæller, som væltede kegler
Kegler, der væltes af en kugle, som har forladt banelegemet inden træf.

Kegler, der væltes af en kugle, som kommer retur fra bagbeklædningen.

Kegler, der væltes af en person eller en mekanisk del.

Kegler, der væltes når der begås overtrådt, skal genrejses.

Kegler, væltet af den mekaniske keglerejser, placeres på sin oprindelige plads.

Kugler skal afgives ved håndkraft, og den må ikke være forbundet med noget apparat.

Undtaget herfra er dog handicapramper.


5 Stævneafvikling
Stævnerne kan afvikles på en af følgende måder:

• Cup-system.
• Pulje-system.
• Pulje/cup-system.
• En mod Alle-system.
• Handicap-system.
 
Alle stævner afvikles med europæisk spillestil.

En spiller må ikke spille sparring før egen deltagelse i stævnet.


6 Slagsedler
De af stævneledelsen udfærdigede slagsedler skal benyttes og kontrolleres af stævneledelsen.


7 Klassificering 
Alle rækkerne kan udbydes, men bør udvælges i forhold til målgruppen.
 
7.1 Klasseinddeling
7.1.1 Senior herrer

• A-spillere over 185
• B-spillere 175-184
• C-spillere 160-174
• D-spillere 145-159
• E-spillere 121-144
• F-spillere under 121

7.1.2 Senior damer

• A-spillere over 175
• B-spillere 160-174
• C-spillere 145-159
• D-spillere 121-144
• E-spillere 101-120
• F-spillere under 101

7.1.3 Senior mix

• A-spillere over 180
• B-spillere 167-179
• C-spillere 152-166
• D-spillere 133-151
• E-spillere 111-132
• F-spillere under 111


Ovenstående snit skal baseres på spillerens resultater i perioden op til klassificeringstidspunktet.

• Periode 1 går fra 1/6 til 31/5.
• Periode 2 går fra 1/12 til 30/11.
• Snittællende er såvel den løbende turnering som officielle stævner og foreningen indestår for den enkelte spillers klassificering.

Klassificering af spillere foretages 2 gange årligt. Pr. 1. juni gyldig i perioden 1/7-31/12, og pr. 1. december gyldig i perioden 1/1-30/6, og findes på grundlag af det gennemsnit, som er opnået af spilleren i den forudgående periode.

Den enkelte spillers klassificering ændres kun såfremt spilleren har haft mindst 3 snittællende serier.

Nye spillere, der ikke har opnået de 3 snittællende serier inden for den omhandlende periode, indplaceres således i D-rækken med klassens laveste snit.

Spillere, som ved optagelse i en klub under Firmaidrætten i forvejen er klassificeret under DBwF, skal ved optagelsen registreres med samme snit, som den pågældende på optagelsestidspunktet har i DBwF.

En spiller, som igen begynder at dyrke sporten, genindtræder med det snit, spilleren havde på det tidspunkt, vedkommende stoppede - dog max. 5 år tilbage.

7.1.4 Afskrivere
På baneanlæg uden IT-registrering skiftes spillerne til henholdsvis at spille og afskrive efter hver rude, dog kan afskrivere benyttes.

Rettelser på slagsedler må kun ske i samråd med modstanderne.

8 Holdturnering
8.1 Stævneafvikling/klassificering
Der kan afvikles holdturnering for 2-, 3- eller 4 mands hold.

Ved udregning af holdenes klassificering divideres snittet med henholdsvis 2, 3 og 4.

Benyttes der reservespiller, beregnes holdets snit på de spillere med det højeste snit.

8.2 Placering
Placering afgøres ved pointsystem, såfremt der spilles efter cup-systemet.

• Vunden serie giver 2 point.
• Uafgjort serie giver 1 point.
• Tabt serie giver 0 point.

Såfremt der spilles i puljer - eller alle mod alle - afgøres placering efter flest scorede kegler og i øvrigt som i den individuelle turnering.

8.3 Mødetid
Mindst 50% af spillerne på et hold skal være registreret ved turneringsledelsen 15 min. før kamptidspunkt.

Spillere, som kommer for sent, kan indtræde i kampen i den rude, parallelbanen/modstanderne er nået til.

8.4 Påklædning
Et holds spillere skal være iført ens bluser.

8.5 Udskiftning
Hold bestående af tre eller flere spillere kan benytte én udskiftningsspiller.

Udskiftning af en spiller skal meddeles modpartens holdleder/turneringsledelsen, i modsat fald tæller udskiftningsspillerens resultat ikke.

Der kan i kampen foretages »flyvende« udskiftning efter følgende retningslinjer:

• En spiller, der udskiftes efter en afsluttet serie, kan genindtræde i kampen ved senere udskiftning.
• En spiller, der udskiftes før en serie er færdigspillet, kan IKKE genindtræde i kampen.

9 Individuel turnering
9.1 Stævneafvikling/klassificering
Der afvikles turnering for damer og herrer efter samme klassificering som i generelle turneringsregler beskrevet.

9.2 Placering
Placering afgøres efter antal scorede kegler over det af turneringsledelsen fastsatte antal serier.

I tilfælde af pointlighed er den spiller med flest strikes, inkl. evt. strikes i 10. rudes ekstraslag, bedst.

Er der stadig lighed, er den spiller med flest spares, inkl. 10. rudes ekstraslag, bedst.

Såfremt der stadig ikke findes en vinder, er den spiller med mindst seriedifference bedst.

Gert Daniel
Bestyrelsesmedlem og bowlingudvalgsformand