Vedtægter

Herning Firma Idræt

Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund

 

HERNING FIRMA IDRÆT

 

Love og vedtægter for

HERNING FIRMA IDRÆT

 

 • 1. Foreningens navn:

1.1.   Foreningens navn er Herning Firma Idræt

         Signatur: HFI

         2. Foreningens hjemsted:

2.1.      Foreningen er hjemmehørende i Herning Kommune.

 • 3. Foreningens formål:

3.1.   foreningens formål er gennem familien og arbejdspladsen at stimulere interessen for samvær, idræt og motion.

 

 • 4 Organisationsforhold:

4.1.   Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love og vedtægter samt retningslinier

 

 • 5. Medlemskab

5.1.   Foreningen, der er åben for alle, optager personer fra firma-, etats- og brancheidrætsklubber, der er hjemmehørende i Herning kommune og omegn samt disses familier. Ved familier forstås: Ægtefælder eller samlevere og deres børn under forudsætning af, at de har samme postadresse.

 

5.2.   Endvidere optages personer som enkeltmedlemmer til individuelle og holdidrætter.

 

5.3.   Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål.

 

HERNING FIRMA IDRÆT

 

 • 6. Udmeldelse:

 

6.1.   Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen og træde i kraft ved modtagelsen af en bekræftelse herfra

 

 • 7. Ordinær generalforsamling:

 

7.1.   Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med 14 dags varsel bilagt dagsorden indeholdende nedennævnte punkter: 1.   Bestyrelsens beretning.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 2. Indkommende forslag.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Godkendelse af næste års budget.
 5. Valg i henhold til lovene

            

7.2    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.

 

7.3.   En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.

 

7.4.   Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden. En sådan begæring skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel vedlagt dagsorden

 

 • 8. Afstemning

 

8.1.   Alle afgørelse træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i love og vedtægter.

 

HERNING FIRMA IDRÆT

 

8.2    Alle medlemmer har stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

 

8.3        Kun de fremmødte har stemmeret.

 

8.4        Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot 1 medlem kræver det.

 

8.5        Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til punkt 7.2., kan komme til afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet

 

8.6        Forslag til behandling og beslutning kan ikke afgøres under pkt. eventuelt.

 

 • 9. Valg:

 

9.1        Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

 

9.2        Generalforsamlingen vælger en bestyrelse af 5 personer således: Formand – Næstformand – Kasserer – Sekretær samt den under pkt. 9.4. valgte formand for idrætsgruppen.

 

9.3        Generalforsamlingen vælger formændene for de enkelte idrætsudvalg.

 

9.4        Formændene for de enkelte idrætsudvalg vælger en formand for idrætsgruppen. Denne indtræder automatisk som 5. medlem af bestyrelsen.

 

9.5        På ulige år vælges formand og sekretær samt formændene for: fodbold – Badminton – Svømning – Bladudvalg På lige år vælges næstformand og kasser samt formændene for: Skydning – Håndbold – Dart – Keep Fit.

 

9.6        Alle valg gælder for 2 år ad gangen

 

9.7        Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse indtræder i den rækkefølge de er valgt.

 

HERNING FIRMA IDRÆT

 

9.8        Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der er på valg skiftevis hvert år.

 

9.9        Generalforsamlingen vælger 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen

 

 • 10 Bestyrelsen:

 

10.1    Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt aftaler retningslinier med udvalgene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede.

 

10.2  Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemme- flertal. Dog kan et medlem af bestyrelsen kræve skriftlig afstemning.

 

 • 11 Øvrige udvalg:

 

11.1  Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige arbejdsopgaver.

 

11.2  Hertil kan også udpeges personer uden for bestyrelse og idrætsudvalg.

 

 • 12 Medlemspligter:

 

12.1  Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen ag Dansk Firmaidrætsforbund vedtagne love, vedtægter og retningslinier.

 

12.2  Efter foreningens anvisninger påhviler det klubber og hold at afgive indberetning om medlemstal med navn, fødselsdag og år. Ændringer i kontaktadresser skal omgående meddeles Herning Firma Idræt

 

12.3  Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udeluk- ke de berørte klubber og hold fra deltagelse i de løbende turneringer og aktiviteter indtil forholdene er bragt i orden

 

 

HERNING FIRMA IDRÆT

 

 • 13 Tegningsret:

 

13.1  Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.

 

13.2  Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver en godkendelse af generalforsamlingen.

 

13.3  Foreningen hæfter kun med sin formue og bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for en eventuel gæld i foreningen

 

 • 14 Kontingent:

 

14.1  Kontingenter fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen

 

14.2  Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

 

 • 15 Regnskab og revision:

 

15.1  Regnskabet følger kalenderåret og skal indeholde et drift- regnskab og en status.

 

15.2  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

 

15.3  Revision af regnskaber skal være afsluttet senest 1 måned før generalforsamlingen.

 

15.4  De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport til bestyrelsen.

 

15.5  Revisionen skal foretages ud fra god regnskabsskik og revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

 

HERNING FIRMA IDRÆT

 

 • 16 Eksklusion:

 

16.1  En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer og klubber, der ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinier, eller udviser grov usportslig optræden ved stævner og turneringer.

 

16.2  Ligeledes kan et flertal i bestyrelsen ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse arbejder til skade for foreningen.

 

16.3  Den eller de ekskluderede, kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de også har adgang.

 

16.4  Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

 

 • 17 Våbenpåtegning:

 

17.1  Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtet til at give orientering til politiet, eller omfornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

17.2  En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskab af foreningen ophører.

 

 • 18 Vedtægtsændringer:

 

18.1  Forslag til ændringer i love og vedtægter kan indstiller af såvel bestyrelse, udvalg og medlemmer.

 

18.2  Til gyldig beslutning om ændringer kræves er flertal på 2/3 af de afgivende stemmer herfor

 

HERNING FIRMA IDRÆT

 

18.3  Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens love og vedtægter som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at pkt. 18.2 behøver at opfyldes.

 

 • 19 Foreningens opløsning:

 

19.1  Opløsning af foreningen kan kun ske, når 4/5 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor

 

19.2  Ved en eventuel opløsning har kommunen forkøbsret til foreningens ejendom.

 

19.3  Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overføres til idræts- og fritidsarbejdet i kommunen.

 

19.4  Den afgående bestyrelse har pligt til, at forestå afviklingen af foreningen.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. marts 1991.

 

 

___________________                           ___________________

         Dirigent                                                                           Formand